Żałoba i pogrzeb dh. Marka

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 kwietnia b.r. (środa) o godz. 11.50. na cmentarzu rzymskokatolickim p.w. św. Anny na Zarzewie (Łódź, ul. Lodowa 78)

Druhny i Druhowie!
1. Zarządzam żałobę w Chorągwi Łódzkiej ZHP do dnia 30 kwietnia 2024 r.
2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na krzyże harcerskie nałożyć czarne opaski.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego przyjaciela – harcmistrza Marka
Skrzydlewskiego. Po połączeniu się hufca ZHP Andrzejów był instruktorem naszej wspólnoty od
wielu lat. Nie tylko działał na poziomie szczepu, ale także aktywnie wspierał nasz hufiec, wychodząc
szerzej, pełniąc służbę w Chorągwi Łódzkiej ZHP czy Głównej Kwaterze ZHP.
Druhu Marku, dzięki Tobie lepiej zrozumieliśmy, co oznacza, że harcerz jest zawsze pogodny.
Każdym swoim działaniem pokazywałeś nam, czym jest bezinteresowne wsparcie i jak powinna
wyglądać nasza harcerska służba.
Rodzi się w nas ogromny żal i smutek żegnając tak wyjątkowego instruktorka naszego hufca. Wiem
jednak, że Druh Marek doskonale wypełnił idee Roberta Baden-Powella, by zostawić świat lepszym,
niż go zastaliśmy, dając nam przykład, który chcemy naśladować.
Żegnaj Druhu!